Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

T-Print Painotalo Oy (jäljempänä ”T-Print”)
Ahokaari 1, 05460 Hyvinkää
Puhelin: 019 4758 500

Rekisterin nimi
T-Print asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
T-Print asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään pääasiassa:

 • asiakassuhteen hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin
 • tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen
 • tuotteiden ja palveluiden laskuttamiseen
 • palautteeseen vastaamiseen
 • asiakkaan tyytyväisyystietojen keräämiseen ja käsittelyyn
 • yhteydenottoon
 • suoramarkkinointiin
 • asiakasviestintään
 • markkinatutkimusten ja mielipidekyselyjen toteuttamiseen
 • asiakastilaisuuksien suunnitteluun

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
T-Print asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja T-Printin välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Käsittely perustuu siten joko sopimukseen tai oikeutettuun etuun.

Rekisteröidyt henkilöryhmät
T-Print asiakasrekisterissä on tietoa yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä tai potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä yksityishenkilöiden tietoja.

Rekisterin tietosisältö
T-Printin asiakasrekisteriin rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

 • nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot
 • työnantaja, työtehtävät, vastuualue, titteli tai nimike
 • palvelujen käyttö- ja ostotiedot
 • ·laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute, asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot tai muut vastaavat tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esim. markkinointi-tapahtumiin osallistumiset)
 • suoramarkkinointikiellot
 • mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Henkilötietojen säilytysaika
T-Print säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja T-Printin välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Kirjanpitoon ja verotukseen liittyvä lainsäädäntö määrittelee minimisäilytysajat niille tiedoille, jotka ovat osa kirjanpitoaineistoa.

Säännönmukaiset tietolähteet
T-Print asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla
 • rekisteröidyn yrityksen verkkosivuilta
 • rekisteröidyn asiakkuuteen, palvelun käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista
 • osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti T-Printin tai ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Näissä tilanteissa alihankkijat ovat solmineet T-Printin kanssa sopimuksen, joka varmistaa henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaisen käsittelyn.

Tietoja luovutetaan vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta eivätkä ole rekisterin käyttötarkoitusten kanssa yhteen sopimattomia.

T-Print asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoitusta varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
T-Print asiakasrekisterin henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
T-Print asiakasrekisterin henkilötiedot sijaitseva pääasiassa tietokannoissa. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

T-Print asiakasrekisterin tietokantaan on pääsy ainoastaan erikseen määritellyillä ja yksilöidyillä henkilöillä, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä.

T-Print asiakasrekisterin tietokantaan on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Profilointi
T-Print asiakasrekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin ei käytetä sellaista automaattista päätöksentekoa (esimerkiksi profilointia), jolla olisi oikeusvaikutuksia.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja T-Print asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuksen voi tehdä toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön allekirjoitettuna T-Print Ky (Ahokaari 3, 05460 Hyvinkää). Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tietoja ei välitetä asiakkaalle sähköpostitse.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Henkilötietojesi käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit kääntyä yrityksemme tietosuojavaltuutetun puoleen, joka tiimeineen on käytettävissäsi myös koskien kyselyitä, aloitteita ja valituksia.

tietosuojavaltuutettu
Olli Kiuru
T-Print Painotalo Oy

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI

sposti: tietosuoja@om.fi
vaihde: 029 56 66700